Texas, Hoa Kỳ: Tân linh mục người Mỹ gốc Việt, Michael Thiên Hoàng, C.Ss.R. được thụ phong linh mục

Một ngày trọng đại và hồng phúc cho Dòng Chúa Cứu Thế. Thầy phó tế Micae Thiên Hoàng, C.Ss.R. đã được thụ phong linh mục bởi Đức Hồng Y Joe Tobin, C.Ss.R. Tổng Giám mục Newark, vào ngày 29 tháng 7 năm 2023 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở San Antonio, Texas.

Hiện diện trong thánh lễ có Cha Kevin Zubel, Giám tỉnh Tỉnh Denver, ChaAaron Meszaros, Phó Giám Tỉnh, cha Maurice Nutt và nhiều linh mục tu sĩ trong Dòng, anh chị em, gia đình và bạn bè của vị tân linh mục.

Trong bài giảng của mình, Đức Hồng Y Tobin nói: “Chúng ta phải lắng nghe, chúng ta phải học cách lắng nghe như Thánh Anphongsô đã thực hiện với những người nghèo của ngài.

Tôi cũng nói điều này với các tân linh mục, hãy lắng nghe. Lắng nghe người dân là điều cần thiết. Đó là một cảm thức mạnh mẽ. Một số người ở đất nước này sợ nhau. Sợ hãi có nhiều hình thức. Ngay cả các môn đệ cũng sợ hãi. Đó là lý do tại sao họ được mời gọi nên thánh mỗi ngày.

Ngay cả khi họ đã đóng kín cửa và ẩn trốn bên trong. Nhưng Chúa đã hiện ra và trao “Bình an cho anh em” Đức Ki-tô đã chia sẻ Bình an, tự do, phẩm giá của mình với chúng ta.

Hôm nay, chính Đức Kitô là người chia sẻ sứ mệnh của mình với thầy Michael của chúng ta.” Xin Chúa chúc lành cho tân linh mục Thiên Hoàng, C.Ss.R. để khiêm nhường phục vụ dân thánh của Thiên Chúa.

Duc Trung Vu, CSsR (theo scalanews)