Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 288 Năm Thánh Anphongsô Lập Dòng Chúa Cứu Thế: 1732 – 2020

Lúc 18g00 ngày 9/11/2020 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng, cha bề trên Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã chủ tế Thánh lễ Mừng 288 Năm Thánh Anphongsô Lập Dòng Chúa Cứu Thế.

Cùng đồng tế với cha giám tỉnh có cha phó Giám Tỉnh, quý Cha ban quản tri Tỉnh Dòng, quý cha quý thầy trong Tỉnh Dòng từ khắp mọi miền trên Đất Việt về tham dự kỳ Thường Huấn của Tỉnh Dòng Năm 2020, và đông đảo quý ông bà anh chị em đã đến hiệp thông với Nhà Dòng dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa.

Tạ ơn Thiên Chúa đã cho Dòng chúa Cứu thế hiện diện trong lòng Hội thánh 288 năm qua, xin Chúa tiếp tục năng đỡ và chúc phúc cho dòng thánh chúng con.

Jos Hưu Hoan