Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Cosma Và Thánh Damianô Tử Đạo: Lắng nghe và thực hành Lời Chúa

Thái Hà (26.09.2023) – Đức Giêsu đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. (Lc 8,19-21)

Tông huấn Lời Chúa sống 46 viết rằng: “Việc cùng nhau lắng nghe Kinh Thánh thúc đẩy chúng ta đi tới đối thoại bác ái và làm tăng trưởng đối thoại chân lý”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi nghe báo tin có Mẹ và anh em muốn gặp mình, Đức Giêsu đã trả lời: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Ở đây, Đức Giêsu không hề có ý từ chối gia đình mình. Đúng hơn, Người đã mở rộng khái niệm ấy. Người nói rằng “bất cứ ai nghe lời Chúa và đem ra thực hành” là mẹ, là anh chị em của Người. Vậy nếu chúng ta nghe Lời Chúa và sống theo Lời ấy, thì chúng ta cũng là một thành viên trong đại gia đình của Đức Giêsu.

Thông thường, việc lắng nghe Lời Chúa sẽ dễ dàng hơn là thực hành. Việc thực hành Lời Chúa mời gọi chúng ta yêu thương hết mọi người mà chúng ta vốn không thích. Chỉ những ai có can đảm lắng nghe và để Lời Chúa soi dẫn mới có thể hành động cách quảng đại như vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở tai con để con lắng nghe Lời Chúa và để Lời soi dẫn mọi hành động trong cuộc đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…