Thứ ba Tuần XXIII Thường Niên: Sự hấp dẫn

Thái Hà (07.09.2021) – Đông đảo môn đệ Người, và đoàn lũ dân chúng khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđôn đến nghe Người giảng. (Lc 6,12-19)

Trong cuộc trò chuyện tại Frankfurt, Tây Đức vào năm 1974 giữa một đan sĩ dòng biển Đức và một Swami của Ấn Độ, có một phần bàn về Đức Kitô. Vị Swami này nói rằng Đức Kitô là Sự Hấp Dẫn.

Nghe có vẻ lạ, nhưng xem ra rất đúng khi nói về Đức Giêsu. Đức Giêsu quả thật là sự Hấp Dẫn khi có quá nhiều người vây quanh Người và muốn nghe Người. Nhưng điều gì đã làm cho Người trở nên hấp dẫn? Có thể nói, điều làm cho Đức Giêsu trở nên hấp dẫn chính là việc cầu nguyện. Người đã chọn các Tông đồ thông qua việc cầu nguyện. Và cũng qua việc cầu nguyện, Người đã lôi cuốn rất nhiều người chạy đến với Người, lắng nghe lời Người giảng dạy và được chữa lành. Tin Mừng hôm nay là lời nhắc nhở với hết thảy chúng ta, đừng để đời sống có quá nhiều thứ khiến chúng ta chểnh mảng trong cuộc trò chuyện với Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Xin Chúa thánh hóa mọi thời khắc trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta luôn ở trong mối dây liên kết với Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…