Thứ Bảy Lễ Nhớ Thán Giúttinô: Quyền bính của Đức Giêsu

Thái Hà (01.06.2024) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?”. (Mc 11,27-33)

Trong Tin Mừng Máccô chương 10, Đức Giêsu giáo huấn các môn đệ rằng: “Giữa anh em, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người”. Khác với quan niềm quyền bính và nắm giữ chức vụ dù là Đức giáo hoàng hay các Giám mục, hay cha xứ dù là Đức Giáo hoàng hay các Giám mục, hay cha xứ, thì đều là để phục vụ dân Thiên Chúa. Quyền bính là để phục vụ chứ không phải để thống trị người khác.

Bài Tin Mừng trong chương 11 muốn nhấn mạnh đến quyền của Đức Giêsu từ trời mà có. Quyền ấy là do chính Thiên Chúa Cha ban cho Người. Đức Giêsu là vua dân Do Thái nhưng là đến để phục vụ: rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật,… để nhờ đó, muôn dân hằng tin và nhận biết Người là Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa hằng sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con ý thức và hằng tin vào quyền bính Ngôi Hai Thiên Chúa hằng hữu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…