Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Angiêla Mêrici: Vững tin nơi Chúa

Thái Hà (27.01.2024) – Đức Giêsu bảo các môn đệ: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” (Mc 4,35-41)

Theo Chúa gần ba năm, các môn đệ đã được Chúa dạy bảo nhiều điều: Người đã nói thực tế, đã làm những phép lạ, đã dùng những dụ ngôn, những ví dụ xảy ra chung quanh các môn đệ để soi sáng lòng tin của các ông. Dù vậy, các ông vẫn còn u tối, các ông vẫn chưa cảm nghiệm được quyền năng và tư cách thần linh của Đức Giêsu.

Tin Mừng hôm nay mời gọi con người hãy tin vào Chúa, hãy bám chặt lấy Chúa và cậy trông vào uy quyền tuyệt đối của Chúa trên mọi loià, mọi vật. Khi ta tin thật sự vào Chúa, chắc chắn sự an bình sẽ đến với ta, Người yêu thương ta, Người sẵn sàng can thiệp vào mọi biến cố của đời ta.

Mỗi chúng ta, hãy mời Chúa vào trong cuộc đời mình, và phó thác những khó khăn đau khổ cho Chúa, hãy tin rằng Chúa là Đấng yêu thương chúng ta nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con để con luôn bám chặt lấy Chúa vì Chúa là Đấng  uy quyền và giàu lòng xót thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…