Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Đaminh: Tin để hiểu

Thái Hà (08.08.2020) – Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!”, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. (Mt 17,14-20)

Thánh Anselmô từng nói: “Không phải hiểu để tin nhưng là tin để hiểu”. Thật vậy, có những điều trong cuộc sống ta phải tin thì mới có thể sống được.

Đức tin có sức mạnh lớn lao. Chính Chúa Giêsu đã nói nếu chúng ta có đức tin bằng hạt cải thôi thì cũng có thể chuyển núi dời nón. Tin là một hồng ân nhưng không Chúa ban cho chúng ta, chứ không do ta học hỏi hay thủ đắc được. Chính vì thế, chúng ta cần phải biết quỳ gối cầu nguyện để xin Chúa ban thâm và củng cố lòng tin của chúng ta.

Thánh Đa Minh mà chúng ta kính nhớ hôm nay là một người của đức tin. Thánh nhân luôn nói với Chúa, nghĩa là cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin và sự hiểu biết về Chúa. Nhờ đó, thánh Đa Minh có thể nói về Chúa cho tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm ơn đức tin cho chúng con, nhất là trong những lúc chúng con gặp thử thách trên hành trình đức tin. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…