Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Grêgôriô Cả: Con Người làm chủ ngày Sabát

Thái Hà (03.09.2022) – Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn.  Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát? “

Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng?  Ô. ng vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.”  Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.” (Lc 6,1-5) 

Nhìn một cách khách quan thì xem ra trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang bênh vực cho các môn đệ, mặc dù rõ ràng các ông đang làm sai luật. Nhưng nhìn về khía cạnh đức tin thì đây là cả một bài học mà Chúa Giêsu muốn răn dạy các Pharisêu. Chúa Giêsu không phủ nhận lề luật, nhưng Người muốn cho họ thấy cần phải giữ luật cách mềm dẻo chứ không cứng nhắc như họ, phải linh động trong mọi hoàn cảnh mà giữ luật.

Con người làm ra luật, chứ luật không tạo ra con người. Luật nhằm răn đe và hướng con người đến điều tốt, chứ luật không cứu độ con người. Chỉ có Thiên Chúa mới cứu độ con người. Xã hội nào cũng có luật, cộng đoàn nào cũng có luật… nhưng chúng ta không thể dùng luật mà chèn ép, gây khó dễ cho nhau trong đời sống chung.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con những bộ luật để hướng chúng con đến ơn cứu độ của Ngài. Xin cho chúng con ý thức được mục đích của bộ luật ấy, hầu chúng con có thể chu toàn lề luật mà vẫn giữ được mối tương quan tốt nhất trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.