Thứ Bảy Lễ Thánh Cyrillo Giêrusalem: Khiêm nhường trong cầu nguyện

Thái Hà (18.03.2023) – Người thu thuế đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18,9-14)

Hôm nay, thánh Luca thuật lại cho chúng ta câu chuyện về hai người lên đền thờ cầu nguyện. Người Phariseu tạ ơn Thiên Chúa vì những việc lành ông đã làm được trong đời mình. Người thu thuế thì cúi đầu, đấm ngực, xin Thiên Chúa thương xót, vì ông biết mình chỉ là một kẻ tội lỗi. Nhưng chỉ có những người thu thuế là đẹp lòng Thiên Chúa.

Cầu nguyện không phải là nói nhiều hay kể ra công trạng của mình, nhưng là hướng tâm hồn lên Chúa để gặp gỡ và kết hiệp với Người. Chúa biết rõ mọi sự trước cả khi chúng ta kêu xin, vì thế Người yêu thích lòng khiêm nhường nơi chúng ta.

Lòng khiêm nhường giúp chúng ta biết mình là ai trong tương quan với Chúa và tha nhân. Đó cũng là bước đầu tiên để có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện. Người thu thuế trong Tin Mừng hôm nay gặp được lòng thương xót của Chúa vì anh có sự khiêm nhường nơi mình, còn người Phariseu thì không. Đó là bài học cho tất cả mọi người chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn thống hối về những điều sai lỗi của mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…