Thứ Bảy Lễ Thánh Hilariô: Điều cần thiết

Thái Hà (13.01.2023) – Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. (Mc 2,13-17)

0

Có lẽ, điều nguy hại hơn cả không phải là những người mang tội, mà là những người không biết mình mang tội hay những người tưởng là mình công chính. Họ tưởng mình là cái rốn ấy chỉ mỗi mình họ thấy.

Những kinh sư thuộc nhóm Phariêu trong Tin Mừng hôm nay cũng vậy. Họ tự cho mình là những người khỏe mạnh, công chính trong khi chính họ mới là những người cần được chữa lành. Vì thế, họ đóng chặt lòng mình trước ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Thánh Hilariô mà chúng ta mừng kính ôm nay là một con người luôn thao thức với những kẻ lầm lạc. Ngài đã ra sức bảo vệ đức tin trước lạc giáo để mang ơn cứu độ đến với họ. Chúng ta hãy noi gương thánh nhân, tích cực học hỏi Lời Chúa để nên những người hữu ích cho anh chị em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài luôn hiện diện và nâng đỡ chứng con mọi nơi mọi lúc, nhờ đó, chúng con hăng hái ra đi làm chứng cho Ngài. Amen.

Suy niệm Tin mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…