Thứ Bảy Lễ Thánh Phôlicáp: Ở lại và được sai đi

Thái Hà (23.02.2019) – Bấy giờ, ông Phêrô trưa với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!” (Mc 9,2-13)

Các sách Tin Mừng, đặc biệt là sách Tin Mừng theo thánh Gioan, diễn tả mối tương quan giữa Đức Giêsu và các môn đệ bằng hình ảnh: “ở”, “ở lại”. Hình ảnh này nói lên sự hiện diện tròn đầy mà Thiên Chúa đến với con người và con người đến với Thiên Chúa. Hơn hết, đó là một lời mời gọi đến sống cùng Người và chia sẻ sứ mệnh được sai đi đến với tha nhân.

Hôm nay, Cac môn đệ được chứng kiến ánh sáng vinh quang của Đức Giêsu. Vinh quang của một vị Thiên Chúa và vinh quang của thân xác phục sinh. Các ông muốn dừng lại ở cuộc sống hiện tại nơi ngọn núi vinh quàng mà quên cuộc hành trình thập giá phía trước. Qua thập giá tới vinh quang là hành trình mà người môn đệ Đức Giêsu phải bước đi, để làm chứng cho đức tin. Đó cũng là hình trình của niềm hy vọng sẽ được hưởng vinh quang với Người trong thân xác phục sinh trên thiên đàng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết ở lại trong Chúa để được tiếp thêm sức mạnh của ân sủng, hầu can đảm nhận sứ vụ mang Chúa đến cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.