Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh: Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô

Thái Hà (11.05.2024) – Thầy bảo thật anh em, anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. (Ga 16,23b-28)

Khi dâng lời nguyện lên Chúa Cha, Hội Thánh dùng “Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con”, vì Hội Thánh ý thức rằng con người là những thụ tạo bất toàn, nên cần cậy vào Danh Đức Giêsu để lời cầu nguyện xứng đáng được Chúa Cha nhận lời.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu xác nhận với các tôn đồ về mối tương quan cha – con giữa con người với Thiên Chúa. Như thế có nghĩa là nhờ Đức Giêsu, con người được trở nên con Thiên Chúa, và được làm anh em với Đức Giêsu.

Như vậy, khi cầu xin, chúng ta phải biết cậy vì Danh Đức Giêsu, và đặt mình trong tương quan Cha – con với Thiên Chúa. Nghĩa là phải thể hiện lòng tin tưởng, phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, tin rằng Thiên Chúa là Cha sẽ ban những điều tốt nhất cho ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết sống tình con thảo với Cha trên trời như Chúa dạy, để lời cầu nguyện của chúng con xứng đáng được Chúa Cha nhận lời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…