Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên: Nền tảng

Thái Hà (11.09.2021) –  Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. (Lc 6,43-49)

Một trong những chi tiết rất quan trọng trong sách Sáng Thế là sự bất tuận mệnh lệnh Chúa truyền của nguyên tổ loài người. Chính vì sự bất tuân này mà con người đã làm cho mình trở nên nhơ bẩn, và xa lạ hơn với Thiên Chúa, tự đẩy mình vào cái chêt.

Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy Đức Giêsu khẳng định một chuyện vô cùng quan trọng trong đời sống Kitô hữu, đó là thực hành. Thực vậy, thực hành lời Chúa dạy là mệnh lệnh tuyệt đối và nền tảng của đời sống Kitô hữu. Đó cũng là cách biểu lộ tình yêu dành cho Thiên Chúa như Đức Giêsu đã dạy: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. Do đó, người Kitô hữu không chỉ nói lời Thiên Chúa mà còn phải hành dộng như Lời Thiên Chúa dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chỉ cho chúng con và xin cho chúng con biết mau mắn thực thi những lời Ngài truyền dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…