Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên: Không thể làm tôi hai chủ

Thái Hà (05.11.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con.
“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: “Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”. (Lc 16,9-15)

Tiền của là thứ gắn liền với đời sống con người, nó mang lại nhiều lợi ích cho con người khi con người dùng nó để phục vụ cho ích lợi của mình và mọi người. Tuy nhiên, tiền của có thể trở thành ông chủ của ta bất cứ lúc nào khi ta đặt nó lên làm mục đích tối hậu của cuộc đời. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Qua đó, ta thấy Chúa Giêsu muốn các môn đệ biết đặt giá trị ưu tiên là chính Thiên Chúa, phải để cho Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình. Còn tiền của chỉ là phương tiện để ta có thể đạt được cuộc sống Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết ý thức trước cám dỗ của tiền của là những thứ chóng qua; và đặc biệt xin cho chúng con thuộc về Chúa để chúng con biết dùng những của cải chóng qua để mua lấy sự sống đời đời là chính sự sống của Người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.