Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Gioan Lêônarđô, Thánh Điônysiô Và Các Bạn Tử Đạo: Yêu mến

Thái Hà (09.10.2023) – Người thông luật thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình”. (Lc 10,25-27)

Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết ơn gọi cao cả của mỗi người, Trả lời cho thắc mắc của các luật sĩ, Chúa Giêsu đã thu tóm tất cả lề luật thành một giới răn duy nhất là mến Chúa và yêu người.

Thật vậy, không ai có thể yêu mến Thiên Chúa mà ghét bỏ con người vốn là hình ảnh của Người, đồng thời hông ai có thể yêu mến con người mà không nhận ra và kính mến Thiên Chúa, do vậy hai mệnh lệnh này thực sự là một giới răn duy nhất. Đó cũng chính là cốt lõi của sứ điệp Kitô giáo mà Đức Giêsu đã kiện toàn từ luật cũ.

Thánh Điôsyniô và thánh Gioan Lêônarđô, vì lòng yêu mến Chúa, đã dành trọn cuộc đời dấn thân trong mọi khả năng và sức lực để lo cho việc truyền giáo, giúp cho mọi người nhận biết Chúa. Thánh Điônisyô đã nhận phúc tử đạo cùng với những vị khác để tỏ lòng yêu mến Chúa Kitô. Xin cho lòng yêu mến trong chúng ta cũng được mạnh mẽ như các Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con một tấm lòng quảng đại, luôn biết yêu thương và phục vụ mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…