Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Phaolô Miki Và Các Bạn Tử Đạo: Nhận ra Chúa

Thái Hà (06.02.2023) – Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. (Mc 6,53-56)

Trình thuật Tin Mừng ghi lại sự việc Đức Giêsu khai mở sứ vụ công khai ở Galilê. Lời Chúa hôm nay kể lại việc Đức Giêsu thi thố quyền năng Thiên Chúa qua việc chữa lành ở Gennêzarét. Còn dân chúng thì nhận ra Đức Giêsu, và mang đến hết thảy những người mắc đủ thứ bệnh tật và mong được Người chữa lành cho người thân thích và đồng loại của họ.

Đoạn Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cũng biết học lấy sự nhận biết Đức Giêsu từ nơi dân chúng, mau mắn chạy đến và mong được Người chữa lành. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo cũng đã nhận ra Chúa Kitô và khát mong Người trong đời sống đức tin và lời cầu nguyện của các ngài. Các ngài những mong được tử vì đạo, hầu kết hiệp vĩnh viễn với Chúa trong vương quốc của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hằng trợ lực mỗi người Kitô hữu để chúng con biết nhận ra những dấu lạ mà Chúa đã nhiều lần thực hiện trong đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…