Thứ Hai tuần bát nhật Phục Sinh: Anh em của Thầy


Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”

ANH EM CỦA THẦY

Đức Giêsu Phục sinh hiện ra trấn an các bà, và truyền cho các môn đệ của Người đi đến Galilê. Cuộc gặp gỡ Chúa Phục sinh ở Galilê sẽ khôi phục lại mối tương quan gia đình mà các môn đệ nghĩ rằng đã kết thúc ở vườn Giếtsimani. Khi Đức Giêsu bị nộp và bị kết án chết trên thập giá, các ông đã bỏ Người mà chạy trốn hết. Chúa Phục sinh tha thứ cho sự yếu đuối của các môn đệ và lại gọi họ là “anh em của Thầy”. Các môn đệ được kêu gọi làm thành gia đình thiêng liêng, là những người anh em với Đức Giêsu trên trần gian.

Hơn nữa, “anh em của Thầy” ám chỉ đến Thánh vịnh 22. Tác giả Thánh vịnh đắm chìm trong đau khổ, nhưng cuối cùng cảm nghiệm được ơn cứu giúp của Chúa. Khi ơn cứu giúp thiêng liêng này được hoàn thành, tác giả Thánh vịnh tuyên bố “Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa, cho anh em tất cả được hay” (Tv 22,23).

Lời Thánh vịnh này ám chỉ Đức Giêsu, giờ đây đã được giải thoát khỏi sự chết, và công bố ơn cứu độ của Thiên Chúa cho “anh em”. Đến lượt các môn đệ, họ lại được Đấng Phục sinh sai đi để làm cho muôn dân trở thành “anh em” của Đức Giêsu.

Lạy Chúa, xin cho con dõi vết chân Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…