Thứ Hai Tuần IV Thường Niên: “Họ liền xin Chúa rời khỏi ranh giới họ”

Thái Hà (31.01.2022) – […] Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. […] Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi! ” Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này! ” Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì? ” Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin Người rằng: “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.” Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ. (Mc 5,1-20)

Chúa Giêsu nơi trang Tin Mừng hôm nay xuất hiện như một Đấng có quyền năng, giải thoát con người khỏi sự quyền lực của sự dữ, cách riêng là Satan. Thế nhưng, đứng trước việc Chúa Giêsu giải thoát cho người bị quỷ ám và  2000 con heo chết, những người trong thành đã xin Chúa Giêsu ra khỏi vùng của họ. Một phản ứng cho thấy Chúa không được chào đón, cho dù Người vừa thực hiện một điều tốt. Những người trong thành đã đến, nhận ra Chúa Giêsu cũng như việc Người làm, nhưng họ vẫn không chọn Chúa. Họ không muốn Chúa hiện diện với họ. Với thái độ này, một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là tôi có sẵn sàng hy sinh của cải để cso được sự hiện diện của Chúa không, hay ngược lại, tôi chọn của cải và công việc thay vì Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn chọn Chúa là gia nghiệp, là hạnh phúc của chúng con. Amen. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.