Thứ Hai Tuần V Mùa Chay: “Ta là sự sáng thế gian”

Thái Hà (04.04.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. Những người biệt phái nói: “Ông tự làm chứng cho mình, nên chứng của ông không xác thực”. Chúa Giêsu trả lời: “Cho dầu Ta tự làm chứng về Ta, thì chứng của Ta cũng xác thực, vì Ta biết rõ Ta từ đâu tới và đi về đâu. Còn các ông, các ông không biết Ta từ đâu tới, cũng chẳng biết Ta đi đâu. Các ông đoán xét theo xác thịt; còn Ta, Ta không đoán xét ai. Hoặc nếu Ta có đoán xét, thì sự đoán xét của Ta cũng xác thực, bởi vì không phải chỉ có mình Ta, nhưng còn có Cha Ta là Đấng đã sai Ta. Vả lại trong luật của các ông có ghi “chứng của hai người thì xác thực”. Ta tự làm chứng về Ta, và Đấng đã sai Ta, là Chúa Cha, cũng làm chứng cho Ta nữa”. […] (Ga 8,12-20)

Ánh sáng Thiên Chúa mang lại cho thế gian sẽ chỉ ra con đường mà mỗi người phải tự bước đi. Đó là con đường của sự thật và sự sống, con đường để đi đến với Thiên Chúa và chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, chúng ta mới tìm thấy cùng đích đời mình. Nhưng để có thể bước đi trên con đường đó, chúng ta cũng cần được ánh sáng Thiên Chúa chiếu tỏa trong tâm hồn. Ánh sáng soi rọi nội tâm và toàn bộ con người chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Như vậy, mọi lời nói, hành động và suy nghĩ của chúng ta đều sẽ được Thiên Chúa hướng dẫn. Chính nhờ ánh sáng của Thiên Chúa mà chúng ta mới có thể tránh khỏi những cám dỗ và cạm bẫy của thế gian.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới là ánh sáng thật dẫn đưa chúng con về với hạnh phúc đích thực. Xin đừng để chúng con lạc lối trong những phù phiếm xa hoa của thế gian này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Lời Chúa là cuộc sống.