Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên: Loan báo Tin Mừng

Thái Hà (31.08.2020) – Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì người đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. (Lc 4,16-30)

Thánh nữ Catarina Siena là một thành viên thuộc dòng Ba Đa Minh. Dưới sự thúc đẩu của ơn Chúa, một nữ tu hèn yếu như ngài đã quả cảm đi hòa giải nhiều gia đình đang chia rẽ nhau vì những mối thù truyền kiếp. Ngài còn thường xuyên thăm viếng các bệnh nhân, săn sóc những người đau yếu, nghèo khổ bất chấp sự vu khống dèm pha của một số người.

Loan báo Tin Mừng là lệnh truyền Đức Giêsu đã ủy thác cho Giáo Hội. Vâng, trong chức tư tế cộng đồng, người Kitô hữu cũng được xức dầu và được sai đi. Chúng ta phải quyết tâm chu toàn nhiệm vụ cao quý của mình trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Người nào cũng có một phận vụ trong đời sống Giáo Hội, và cùng Giáo Hội, tiến bước trong cánh đồng mục vụ truyền giáo bao la.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho đời sống con là lời chứng hữu hiệu cho Tin Mừng của Chúa. Xin gia tăng nơi con lòng nhiệt thành để con nên người rao truyền Lời Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…