Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên: Nếu có lòng tin

Thái Hà (12.09.2022) – Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”. Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm”.

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh. (Lc 7,1-10)

Con người khi được sinh ra đều mang trong mình xã hội tính. Nghĩa là chúng ta bản chất là sống chung, sống với và được mời gọi sống cho mọi người. Không ai là một hòn đảo, sống cho riêng mình. Mọi người đều mang trong mình những tình cảm thiêng liêng với cha mẹ, anh chị em và bạn bè… Viên đại đội trưởng hôm nay cũng không ngoại lệ. Ông cũng đã có những tình cảm thiêng liêng đó, nhưng càng đáng quý hơn là tình nghĩa ông dành cho người nô lệ của mình. Điều xem ra rất khó chấp nhận, thậm chí không cần thiết trong xã hội bấy giờ, vì người nô lệ được coi là thấp hèn. Thế nhưng, với niềm tin mạnh mẽ vào quyền năng của Đức Giêsu, ông đã xin Chúa cách thật khiêm tốn để Người chữa lành người nô lệ mà ông quý mến. Là Kitô hữu, niềm tin vào Thiên Chúa là rất quan trọng. Mỗi người có mức độ tin khác nhau. Do đó, mà đức tin được biểu lộ qua các hành vi cũng không giống nhau. Đức tin của mình là giả hiệu hay chính hiệu thì cũng từ đó mà biểu lộ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn đức tin cho chúng con! Để nhờ đó mà chúng con sống xứng danh là Kitô hữu hơn và người ta có thể nhận ra chugns con là môn đệ của Người qua đời sống yêu thương của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.