Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên: Xin thêm lòng tin cho con

Thái Hà (07.11.2022) – Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!

Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó.”

Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em. (Lc 17,1-6)

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cách ứng xử khi gặp trường hợp người anh em trong cộng đoàn mình gây ra gương xấu. Trước nhất, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải răn dạy họ, và khi họ hối cải thì phải tha thứ cho người đó dù có phạm tội nhiều lần đi chăng nữa. Trong cuộc sống điều này là thật sự rất khó, vì tha thứ là việc không hề dễ dàng, nhưng ở đây Chúa Giêsu còn muốn các môn đệ phải tha thứ luôn mãi. Chính khi ý thức được rằng tự sức mình không thể làm nổi, các tông đồ đã xin Chúa ban thêm lòng tin cho các ông, để các ông có thể nhờ tin mà sống được Lời Chúa dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tha thứ là điều chúng con có thể làm nhưng tha thứ như Chúa muốn quà là điều vượt sức chúng con. Noi gương các tông đồ, chúng con cũng xin Chúa gia tăng lòng tin yếu kém của chúng con. Để vì Chúa, chúng con có thể sống tha thứ cho người khác, như Chúa đã luôn tha thứ cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.