Thứ Năm Lễ Cầu Cho Các Tín hữu Đã Qua Đời: Lạy Chúa, xin nhớ đến con

Thái Hà (02.11.2023) – Tên gian phi thưa với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”. (Lc 23,33.39-42)

Từ thời Cựu Ước, người ta đã có ý tưởng về việc cầu nguyện cho những người đã qua đời. Sách Macabê quyển thứ hai kể về việc ông Giuđa quyên được hai ngàn quan tiền và gửi về Giêrusalem để xin dâng hy lễ tạ tội cho những người đã chết, hầu mong họ được giải thoát khỏi tội lỗi. vì ông cho rằng người chết sẽ sống lại. Niềm tin này trở nên vững vàng khi Đức Giêsu đã chết và sống lại.

Khi bị treo trên thập giá bên cạnh ĐỨc Giêsu, anh trộm lành thưa rằng: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi”. Nếu miệng anh thốt ra được những lời này thì hẳn trong lòng anh đã nhớ đến Chúa. Anh cũng biết ông Giêsu này đâu có làm điều gì trái so với cực hình xứng đáng mà anh phải chịu vì tội của mình! Anh nói điều ấy với một lòng phó thác của anh trộm lành, Đức Giêsu đã cho anh được hưởng phúc Thiên Đàng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng tất cả những người đã qua đời vào lòng thương xót của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…