Thứ Năm Lễ Nhớ Đức Mẹ Mân Côi: Sự can đảm của mẹ Maria

Thái Hà (07.10.2021) – “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. (Lc 1-26-38)

Eleanor Roosevelt, Đệ Nhất Phu nhân Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, đã từng nói: “Bạn phải chấp nhận mọi thứ khi nó đến và điều duy nhất quan trọng là bạn đối diện nó với lòng can đảm và hành động với những gì tốt nhất mình có thể làm”.

Khi nghe sứ thần truyền tin cho mình, Đức Maria đã can đảm thưa lên tiếng “xin vâng”. Tiếng “xin vâng” của Mẹ mang ý nghĩa to lớn trong chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa. Thánh Irenê nói: “Chính Mẹ, nhờ vâng phục, đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại”. Quả thật, không dễ dàng đối với Mẹ khi nói lên lời “xin vâng”, bởi Mẹ chưa hiểu hết chương trình của Thiên Chúa được thực hiện nơi mình. Nhưng trong sự phó thác và cậy trông, Mẹ đã can đảm để cho Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời mình theo thánh ý Người.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, nhân loại được hưởng nhờ công phúc lớn lao nơi sự vâng phục của Mẹ vào Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ sống xin vâng để thánh ý Chúa được thể hiện nơi cuộc đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…