Thứ Năm Lễ Nhớ Đức Mẹ Sầu Bi: Thưa Bà, đây là con của Bà

Thái Hà (15.09.2022) – Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,25-27)

Đối với người phụ nữ Do Thái đã có gia đình, sinh được một người con trai là một điều thật hãnh diện và là niềm hạnh phúc to lớn. Vì thế, có nỗi đau nào cho bằng việc chứng kiến người con duy nhất của mình chết, còn chết ô nhục trên thập giá. Thập giá đó là hình phạt khốc liệt và bi thảm nhất đối với những tử tội thời bấy giờ. Thế nhưng, Đức Maria khi đứng dưới chân thập giá vẫn thinh lặng. Đức Maria thinh lặng không chỉ vì nỗi đau mất con uất nghẹn không thành lời, nhưng còn là cả một mầu nhiệm tín thác. Mẹ tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vào kế hoạch cứu độ của Ngài. Với Mẹ, Thiên Chúa là tất cả. Ngài hiểu nỗi đau của Mẹ và Mẹ cũng chia sẻ nỗi đau của Ngài. Cho nên, Ngài đã ủy thác cho Mẹ nhân loại này, với sự đại diện của thánh Gioan, môn đệ Đức Giêsu yêu mến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi đối diện với đau khổ trong cuộc sống, xin cho con biết tìn thác vào sự quan phòng kỳ diệu của Người. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin cho chúng con sức mạnh và biết thinh lặng đủ để nhận ra cũng như thực hành thánh ý Chúa trong cuộc đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.