Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Grêgôriô Cả: Theo lời Thầy

Thái Hà (03.09.2020) – Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. (Lc 5,1-11)

Thánh Grêgôriô cả là một mẫu gương vâng phục thánh ý Chúa. Ngài sinh ra trong một gia đình đạo đức và giàu có tại Rôma. Nhưng năm 575, Ngài đã vâng theo tiếng gọi của Chúa, bán hết tài sản của mình, chia sẻ cho người nghèo, sau đó quyết tâm đi theo Chúa. Ngài đã trở nên người phục vụ Giáo Hội theo như thánh ý Cháu.

Mặc dù là một ngư phủ đầy kinh nghiệm nhưng Phêrô đã nghe theo lời bác thợ mộc Giêsu: “… ra chỗ nước sâu mà thả lưới”. Chính nhờ sự vâng phục, tin tưởng của mình, Phêrô đã bắt được mẻ lưới đầy cá.

Thánh ý Chúa luôn soi dẫn chúng ta trong mọi việc làm, điều quan trọng là chúng ta nhận ra và mau mắn thực thi ý Người. Nhờ việc thi hành thánh ý Thiên Chúa, chúng ta sẽ đạt được nhiều hoa trái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong những lúc khó khăn, tuyệt vọng, xin cho con biết nương tựa vào Chúa và đón nhận Thánh ý Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…