Thứ Năm Lễ Thánh Raymunđô Penyafort: Xức dầu và sai đi

Thái Hà (07.01.2021) – Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. (Lc 4,14-22a)

Thánh Phaolo đã từng nói: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Quả thật! Rao giảng Tin Mừng là điều cần thiết với bất kỳ người Kitô hữu nào, đó là quyền lợi và nghĩa vụ của hết mọi Kitô hữu.

Sau khi lãnh nhận phép rửa của Gioan, Đức Giêsu được đầy Thần Khí và Người bắt đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng một cách công khai. Người đã vào hội đường tại Nadarét để công bố Lời Chúa và giảng dạy cho dân chúng.

Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, người Kitô hữu được tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô. Nói cách khác, người Kitô hữu được xức dầu và được sai đi loan báo Tin Mừng, giới thiệu Đức Giêsu cho người khác. Người là Thiên Chúa thật và là con người thật như chúng ta. Người  không có tội, nhưng vì yêu thương chúng ta, Người đã tự nguyện chịu chết để chuộc tội cho chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…