Thứ Năm Tuần IX Thường Niên: Mến Chúa yêu người

Thái Hà (06.06.2024) – Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. (Mc 12,28-34)

Thánh Têrêsa Genes đã từng nói rằng: “Muốn biết ai có lòng kính mến Chúa bao nhiêu, hãy xem kẻ ấy yêu thương người ta ngần nào”. Quả thật, mến Chúa yêu người là hai hành động có quan hệ mật thiết với nhau trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Không ai có thể nói yêu Chúa khi mà không yêu anh em đồng loại. Ngược lại, cũng không có ai có thể nói yêu người là đủ.

Trong đoạn Tin Mừng, đức Giêsu đã cất đi sự phân biệt giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với người thân cận: cả hai điều răn trở thành một. Đối vưới Người, điều quan trọng nhất là yêu thương.

Trong thực tế, đức ái không phải là một công việc có thể làm ngay bằng một hành vi nào đó nhưng nó là một bổn phận kéo dài suốt đời. Vì thế, mến Chúa yêu người phải là mục tiêu của cuộc đời chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng, hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…