Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh: Nên một

Thái Hà (02.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”. (Ga 17,20-26)

Mong ước nên một luôn là điều mà Đức Giêsu cầu nguyện cùng với Chúa Cha. Đức Giêsu cũng mong ước chúng ta được nên một với Người và với Chúa Cha. Vì khi nên một chính là lúc chúng ta được nên trọn hảo trong một niềm tin và trong một tình yêu với Thiên Chúa. Đây là điều tuyệt diệu và là ơn gọi của mỗi người chúng ta. Vì từ đây không có gì có thể chia cách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa – Đấng Thiện Hảo đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mong ước cho chúng con được trở nên một với Chúa trong niềm tin và trong tình yêu của Chúa. Xin cho mong ước ấy là động lực sống mỗi ngày, để nhắc chúng con rằng Chúa đã yêu thương và đã muốn ở với chúng con thì chúng con cũng phải yêu thương nhau, nên một với nhau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.