Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh: Xin yêu thương họ

Thái Hà (25.05.2023) – Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con ở trong họ và Cha ở trong con để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và con đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương con”. (Ga 17,20-26)

“Điều gì ngăn cách lòng người với Thiên Chúa, thì cũng là khiến họ xa rời tha nhân” (Edmund Burke).

Nhưng Đức Giêsu đã cầu xin cho các môn đệ và chúng ta nữa điều ngược lại. Người ở trong Cha và ở trong các môn đệ. Người đưa họ vào sự hiệp nhất trong Thiên Chúa, nhờ vậy họ mãi mãi được sống, được yêu thương, được nên hoàn thiện. Sự thông phần của con người vào tình hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa chính là cùng đích của kế hoạch cứu độ, là tận điểm của lịch sử nhân loại. Khi ấy, mỗi người chia sẻ phúc phận làm con Thiên Chúa trong ánh sáng chan hòa của tình yêu và sự sống vĩnh cửu.

Quả thật, Đức Giêsu đã không cầu xin Chúa Cha điều gì khác cho chúng ta ngoài tình yêu và sự sống. Ở nơi Đức Giêsu, tình yêu và sự sống cũng chính là bản thân Người, Đấng được Chúa Cha ban tặng cho nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin nhận lời Con Chí Thánh Cha cầu khẩn mà cho chúng con được sống và được yêu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…