Thứ Năm Tuần X Thường Niên: Sống công chính

Thái Hà (15.06.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. (Mt 5,20-26)

Công chính là một đức tính rất cần thiết của con người. Người sống công chính là người hằng khao khát và làm chứng cho sự thật. Đức công chính của người Kitô hữu còn đòi hỏi cao hơn thế. Sự công chính dựa trên nền tảng và phát xuất từ tình yêu.

Công chính trước hết là phải yêu chuộng lề luật Chúa và thực thi lề luật với tha nhân bằng một trái tim bác ái và quảng đại. Người công chính không sợ bị thiệt thân nhưng còn mong những điều tốt đẹp ddến với người khác. Đó là người luôn xây dựng lẽ công bằng và bênh vực quyền lợi cho kẻ yếu trong xã hội.

Hơn nữa, sự công chính mà Đức Giêsu nhắc đến phải được nung nấu bằng một tình yêu nhưng không, bằng một lối sống xây dựng sự hiệp nhất phát xuất từ trong tâm hồn, không hời hợt hay kiếm tìm danh tiếng cho mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài biến đổi trái tim chúng con để chúng con luôn khao khát nên người công chính. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…