Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên: “Vâng lời Thầy, tôi thả lưới”

Thái Hà (01.09.2022) – Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! ” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. (Lc 5,1-11) 

“Vì lời Thầy”, nghĩa là dựa vào lời Thầy, hay tin vào lời Thầy. Lời nói của thánh Phêrô trên đây cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ: chúng ta đang hoạt động, nhiều khi một ít dựa vào sức mạnh của Chúa, Đấng đang ngự trong chúng ta. Cho nên khi thất bại thì chúng ta buồn và thất vọng; khi thành công, chúng ta lại lấy làm hãnh diện làm như đó là do công lao của mình. Thật ra trong đời sống Tông đồ, chúng ta gieo, nhưng Chúa mới làm cho con người thay lòng đổi dạ. Kết quả là do Chúa, còn chúng ta chỉ là những dụng cụ mà thôi. Suy nghĩ đó đưa đến một hệ luận quan trọng: trong đời sống Tông đồ của người Kitô hữu cũng như của những người dâng hiến, những lao công vất vả của con người phải đi đôi với lời cầu nguyện và việc sống kết hiệp với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong đời sống hằng ngày, khi làm mọi việc, nhất là với các việc Tông đồ, xin cho chúng con đừng quên rằng Chúa mới là Đấng làm nên những việc ấy trong chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.