Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên: Nghịch lý tình yêu

Thái Hà (03.11.2022) – Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các Kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15,1-10)

Dụ ngôn đi tìm con chiên lạc là một nghịch lý trong đời sống con người, mà sự nghịch lý này diễn tả tình yêu của Thiên Chúa. Chính Ngài là vị mục tử đã bỏ chín mươi chín con ở lại để đi tìm một con chiên lạc, dù đó là một sự chênh lệch rất lớn. Nhưng đối với ông, mỗi một con chiên là duy nhất, nếu mất nó thì sẽ không có con nào giống như nó nữa. Như thế, đối với Thiên Chúa, mỗi một con người là duy nhất trước mặt Ngài, và khi một người tội lỗi ăn năn hối cải trở về với Ngài, là khi đó, trên trời sẽ vui mừng và hân hoan hơn là chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn yêu thương từng người trong chúng con, đến nỗi mỗi người là một cá thể duy nhất không thể thay thế đối với Người. Xin Chúa hãy ban cho chúng con luôn ý thức chúng con là kẻ tội lỗi để chúng con ăn năn trở về với Người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.