Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên: Luật vì con người

Thái Hà (29.10.2021) – Đức Giêsu lên tiếng nói với các nhà thông luật và người Pharisêu: “Có được phép chữa bệnh ngày Sabát hay không?” (Lc 14,1-6)

Khổng tử nói: Đạo bất viễn nhân, nhân chi vì đạo nhi viễn nhân, bất khả dĩ vi đạo. Nghĩa là: Đạo không xa cái bản tính của người ta, nếu theo đạo để cho xa cái bản tính của người ta thì không phải là đạo.

Vị thủ lãnh nhóm Pharisêu trong bài Tin Mừng hôm nay giữ luật rất kỹ lưỡng, nhưng điều đó khiến ông lại trở thành kẻ phi nhân, không có lòng xót thương. Vì ông dửng dưng rước người bệnh phù thủng và không chấp nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giêsu chữa lành người bệnh trong ngày Sabát, để nhắc cho mọi người biết ý nghĩa của lề luật, cũng như luật Sabát: Luật vì con người. Thật vậy, Thiên Chúa muốn trao cho con người lề luật để phục vụ lợi ích của con người. Nhườ đó, con người sống tự do con cái Chúa, và thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa cho tha nhân. Khi biết sống luật như thế, con người cũng biết tôn thờ Thiên Chúa sao cho phải đạo, và biết cư xử với người khác thế nào cho công bằng và bác ái. Đó là cách giữ luật mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta sống trong thời đại hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa và biết sống yêu thương, để tình yêu và lòng thương xót của Chúa được lan tỏa khắp nơi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…