Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Cêcilia: Thẩm quyền của Thiên Chúa

Thái Hà (22.11.2023) – Người thứ nhất đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của Ngài đã sinh lợ được mười nén”. Ông bảo Người ấy: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành”. (Lc 19,11-28)

Câu chuyện ngụ ngôn trong Tin Mừng nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa đã trao vương quyền cho Đức Giêsu. Vương quyền của Người bao gồm cả sự phán xét được đặt ra bởi vị thẩm phán là Thiên Chúa. Vì vậy, dụ ngôn này là tuyên bố quyền của Thiên Chúa để chúng ta có trách nhiệm về các công trình sáng tạo mà Thiên Chúa trao lại cho chúng ta và Người sẽ đánh giá quyền quản lý của chúng ta khi Người muốn.

Phán xét cũng là thời gian ban phước lành cho những người đã bước đi với Thiên Chúa, và chúng ta không có gì phải sợ nếu là những người quản lý trung thành.

Noi gương đời sống của Thánh Cêcilia, chúng ta hãy là một cuốn sách mở ra cho Thiên Chúa mọi lúc. Vì vậy chúng ta hãy sống với lòng xác tín rằng: Thiên Chúa ban thưởng cho những ai tìm kiếm Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trở thành đầy tớ trung thành để phụng sự Người cho phải đạo. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…