Thứ Tư Tuần V Mùa Chay: “Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội”

Thái Hà (06.04.2022) –Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do Thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” Họ đáp: “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?” Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói.” Họ đáp: “Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham.” Đức Giê-su nói: “Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm. Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm.”

Họ mới nói : “Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha: đó là Thiên Chúa!” Đức Giê-su bảo họ: “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi. (Ga 8,31-42)

Tự do là ước muốn của tất cả mọi người. Ai cũng muốn được tự do làm điều mình thích. Nhưng không phải ai cũng biết dùng tự do của mình cách thích đáng và nhiều người đã lạm dụng tự do để làm điều không tốt. Có những người cho rằng tự do của mình là tuyệt đối và có thể làm bất cứ điều gì mình thích mà không cần quan tâm đến ảnh hưởng và hậu quả đối với người khác. Họ nhân danh tự do để phục vụ cho nhu cầu và lợi ích riêng của bản thân. Lúc ấy, họ không phải những con người tự do thật sự mà đang làm nô lệ cho chính ước muốn của bản thân mình và sẵn sàng phạm tội. Một khi phạm tội thì không chỉ đánh mất tương quan với Chúa, mà còn mất đi tự do của đời sống con người và cuối cùng trở thành nô lệ cho tội lỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết siêng năng chạy đến với Bí tích Hòa Giải để được giao hòa với Chúa, với chính mình và với tha nhân. Nhờ đó, chúng con có thể sống trong tự do của những người con cái Chúa, sống trong tự do đích thật của tình yêu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.