Thứ Tư Tuần VI Thường Niên: Tiệm tiến

Thái Hà (15.02.2023) – Rồi Đức Giêsu lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn. (Mc 8,22-26)

Trong các Tin Mừng, sự đui mù thường được mô tả như một ẩn dụ nói lên sự vô tri, hiểu biết không đầy đủ; còn khả năng nhìn thấy được xem như mở ra cánh cửa mặc khải. Thế nên, trình thuật Tin Mừng hôm nay cốt để cho các môn đệ cũng như độc giả có thể thấy và hiểu ra căn tính của Chúa Giêsu.

Qua việc chữa lành người mù ở Bếtxaida, tác giả cho thấy sứ mạng của Chúa Giêsu là mang ánh sáng cho nhân loại. Tuy nhiên, điều khá lạ lùng là việc chữa bệnh của Chúa lại diễn ra hai lần. Lần thứ nhất, khi Người chạm vào mắt thì người mù mở được mắt, nhưng còn thấy lờ mờ. Anh thấy người ta như những cây cối đang đi. Chúa Giêsu lại đặt tay lên mắt anh lần nữa, và lần này thì anh nhìn thấy tỏ tường. Trình thuật về sự chữa lành qua một tiến trình như thế như muốn nói rằng, mặc khải của Thiên Chúa là một mặc khải tiệm tiến. Thiên Chúa không đột nhiên gây sốc cho con người bằng hành động, nhưng mặc khải một cách từ từ, để con người dựa vào đó mà nhận ra một Thiên Chúa đích thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đọc ra lịch sử đời mình trong lịch sử cứu độ của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…