Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam kết thúc Công Hội Khoá III, Nhiệm kỳ 2022-2026

Công Hội Tỉnh DCCT Việt Nam đã diễn ra từ ngày 20-24 tháng 5 năm 2024, tại Sài Gòn.

Công hội Tỉnh Dòng, với sự hiện diện của 41 đại biểu, đại diện cho anh em toàn Tỉnh, đã thiết lập một số khoản luật mới và tu chính một số khoản luật đã có sẵn, để phù hợp với yêu cầu của Trung Ương Dòng và đồng thời phụ hợp với bối cảnh hiện tại.

Tạ ơn Chúa đã ban cho Công Hội được diễn ra tốt đẹp !

Nguồn: dcctvn.org