Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: Thư rao phong chức linh mục và phó tế

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã gửi danh sách 9 thầy ứng viên được phong chức linh mục và 11 thầy ứng viên được phong chức phó tế vào những ngày sắp tới đây.

Danh sách được cha Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông ký ngày 22.05.2023 với lời kêu gọi “Nếu quý vị nào thấy các tiến chức này có gì ngăn trở theo Giáo luật, xin trực tiếp thông báo hoặc liên lạc bằng thư cho Cha Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông qua địa chỉ số 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. HCM trước ngày 15 tháng 06 năm 2023.

Kính xin Quý Đức cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho Quý Thầy tiến chức, để Quý Thầy chuẩn bị cách xứng đáng lãnh nhận hồng ân cao trọng này”