Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: Thư rao phong chức linh mục

Gửi tới ông bà và anh chị em danh sách và thư rao phong chức linh mục của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Xin anh chị em tạ ơn và cầu nguyện cho các thầy và Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế. Nếu ông bà và anh chị em thấy có tiến chức nào bị ngăn trở theo Giáo luật, xin liên hệ và cho Nhà Dòng biết trước ngày 20.06.2021.