Ukraine: Cuộc hành hương đi bộ để cầu nguyện cho ơn gọi và ơn bền đỗ

Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế từ Tỉnh Lviv và Các Nữ Tu thừa sai Chúa Cứu Thế gần đây đã cùng nhau tổ chức cuộc hành hương đi bộ đến Kokhavyna. Kokhavyna là nhà tập của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Lviv.

Trong các ngày 20-22 tháng 8, các sơ, các thầy và các cha cầu nguyện cho ơn bền đỗ trong ơn gọi của họ, cũng như cho các ơn gọi mới cho các Hội Dòng của chúng ta. Đây là năm thứ hai liên tiếp sự kiện này được tổ chức. Ban Thư ký đặc trách Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế đã tổ chức cuộc hành hương này lần đầu tiên vào năm ngoái.

Các dòng nam, dòng nữ chung linh đạo với chúng ta hợp tác chặt chẽ với nhau trong nhiều lãnh vực truyền giáo. Đó là lý do tại sao cuộc hành trình dài ba ngày và những lời cầu nguyện chung này trở thành một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ đức tin và kinh nghiệm cá nhân của chúng ta. Tấm lòng quảng đại của người dân, những người đã cho chúng tôi tá túc trên dọc hành trình, trở thành những bằng chứng bảo đảm cho chúng tôi tin tưởng rằng Chúa sẽ chăm sóc những người mà Ngài đã kêu gọi để phục vụ truyền giáo.

Sơ Tadea Yartym, M.Ss.R. & Sơ Anna-Maria Sobol M.Ss.R.

Duc Trung Vu C.Ss.R