Ủy ban Phụng tự: Thông báo về việc ban Phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
ỦY BAN PHỤNG TỰ

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ

Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận được câu hỏi về các điều kiện để ban phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá. Xét vì ích lợi thiêng liêng của các tín hữu và sau khi tham khảo các văn kiện của Tòa Ân Giải Tối Cao, nay Ủy ban Phụng Tự xin thông báo:

I. VỀ PHÉP LÀNH TÒA THÁNH CÙNG VỚI ƠN TOÀN XÁ

Phép lành Tòa Thánh hay Phép lành Tông Tòa cùng với ơn toàn xá [cho các các tín hữu sốt sắng lãnh nhận] hiện nay chỉ được áp dụng cho những trường hợp sau:

1. Chính Đức Giáo hoàng ban phép lành “Urbi et Orbi” (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones [1999], “Concessiones”, số 4);

2. Giám mục chính tòa và vị Giám chức ngang quyền với Giám mục giáo phận, dù không có chức Giám mục, có thể ban Phép lành Tòa Thánh [với ơn toàn xá] ba lần một năm vào các dịp lễ trọng đặc biệt do ngài chọn, ngay cả khi ngài chỉ dự lễ đó mà thôi (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones [1999], “Normae de indulgentiis”, số 7.2; Sách Lễ nghi Giám mục, các số 1122-1126);

3. Các linh mục có thể ban Phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá cho bệnh nhân trong trường hợp nguy tử [“in articulo mortis”] (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones[1999], “Concessiones”, số 12.1; Sách Nghi thức Chăm sóc Mục vụ cho Bệnh nhân số 195 và 201).

4. Khi Tòa Ân Giải Tối Cao ra Sắc lệnh cho phép ban Phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá trong một dịp long trọng nào đó (theo thỉnh nguyện)

II. VỀ ƠN TOÀN XÁ DÀNH CHO CÁC TÂN LINH MỤC

Căn cứ:

– Sắc lệnh ngày 05.11.1964khi cử hành Thánh lễ đầu tiên hay Thánh lễ tạ ơn khá long trọng, các tân linh mục được ban Phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá (Benedictionem papalem cum indulgentia plenaria).

– Sổ bộ các ân xá: Quy chế và ân ban (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et concessiones) xuất bản lần thứ I (tháng 6.1968); lần II (tháng 10.1968); lần III (18.05.1986) và lần IV (16.07.1999): ân ban nói trên không còn trong danh sách các trường hợp ban Phép lành Tòa thánh cùng với ơn Toàn xá.

Vì thế, trong Thánh lễ mở tay của tân linh mục:

1. Không công bố Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về việc ban Phép lành Tòa Thánh cùng với ơn toàn xá.

2. Nếu muốn, có thể trích đọc Sổ bộ các Ân xá: “Ơn toàn xá được ban cho tân linh mục nhân dịp cử hành Thánh lễ mở tay trước đoàn dân vào một ngày đã chọn; và ban cho các tín hữu sốt sắng tham dự Thánh lễ này (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones (1999), “Concessiones”, số 27), nhưng ơn toàn xá ở đây không đi kèm với hành vi ban Phép lành Tòa Thánh theo công thức được quy định.

III. VỀ “PHÉP LÀNH TÒA THÁNH” TRONG VĂN TỰ

Những “Phép lành Tòa Thánh” được gửi đến trong hình thức chữ viết, qua văn thư, điện tín hoặc bản giấy in Phép lành Tòa Thánh không ban ân xá nhưng chỉ là sự “chúc lành” của Đức Thánh Cha cho những người liên quan.

Bà Rịa, ngày 3 tháng 12 năm 2018
(đã ký và đóng dấu)
+EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN
Giám mục Giáo phận Bà Rịa
Chủ tịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.