Phát trực tiếp các thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (17-18.07.2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúa Nhật thứ ba trong Tháng Bảy, ngày 18.08 các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế sẽ mừng lễ Chúa Cứu Thế, tước hiệu của Hội Dòng. Xin anh chị em cầu nguyện cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và mỗi chúng ta xác tín vào ơn cứu độ Chúa ban nơi Chúa Giêsu, Ngài là Đấng Cứu Thế toàn thể nhân loại này.

Chương trình cụ thể như sau:

THỨ BẢY, 17.07.2021

09 giờ 30: Hành hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

10 giờ 00: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

20 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên – Lễ Chúa Cứu Thế

CHÚA NHẬT, 18.07.2021

10 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên – Lễ Chúa Cứu Thế

20 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên – Lễ Chúa Cứu Thế