Nhà Thờ Thái Hà: Lễ các Thánh nam nữ và Cầu cho các tín hữu đã qua đời, năm 2021

Tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, lịch lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên.B, lễ Các Thánh Nam Nữ và lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Đời năm 2021 như sau:

THỨ BẢY

Lễ I: 05h30 – Thánh lễ ngày Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên.B

Lễ II: 10h00 – Thánh lễ Kính Đức Mẹ (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ III: 12h00 – Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên.B (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ IV: 18h00 – Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên.B (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ V: 20h00 – Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên.B

CHÚA NHẬT

Lễ I: 05h30 – Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên.B

Lễ II: 08h00 – Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên.B

Lễ III: 10h00 – Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên.B

Lễ IV: 16h00 – Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên.B

Lễ V: 18h00 – Lễ Vọng Các Thánh Nam Nữ

Lễ VI: 20h00 – Lễ Vọng Các Thánh Nam Nữ

THỨ HAI, 01.11.2021 – LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Lễ I: 05h30 – Lễ Các Thánh Nam Nữ

Lễ II: 08h00 – Lễ Các Thánh Nam Nữ

Lễ III: 10h00 – Lễ Các Thánh Nam Nữ

Lễ IV: 16h00 – Lễ Các Thánh Nam Nữ

Lễ V: 18h00 – Lễ Các Thánh Nam Nữ

Lễ VI: 20h00 – Lễ Các Thánh Nam Nữ

THỨ BA, 02.11.2021 – LỄ CẦU CHO NGƯỜI QUA ĐỜI

Lễ I: 05h30 – Thánh lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Lễ II: 10h00 – Thánh lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Lễ III: 18h00 – Thánh lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Lễ IV: 20h00 – Thánh lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời