Nhà thờ Thái Hà: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08.12.2021)