Giáo xứ Thái Hà: Chương trình Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo Phận

Giáo xứ Thái Hà, Tổng Giáo phận Hà Nội sẽ được thay mặt Giáo phận Chầu Thánh Thể vào Chúa Nhật thứ V Mùa Thường Niên, Năm A – Chúa Nhật ngày 05 tháng 01 năm 2023. Sau đây là chương trình cụ thể, kính mời anh chị em và các hội đoàn tham dự để bày tỏ lòng yêu mến Bí Tích Mình và Máu Chúa Kitô.

 

STT THỜI GIAN ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH NỘI DUNG
1 5g30 – 6g30 Ca đoàn Têrêsa Thánh lễ 
2 6g30 –  7g00 Hội Têrêsa
3 7g00  –  7g45 Giáo xứ Hàng Bột
4 7g45 –  8g30 Giáo xứ  Hàm Long
5 8g30  –  9g15 Giáo xứ  Phùng Khoang
6 9g15 –  10g00 Giáo xứ  Chính Tòa – Cất Mình Thánh
7 10g00 – 11g00 Ca đoàn Trinh Vương Thánh lễ
8 11g00 – 11g45 Giáo xứ  Đồng Trì
9 11g45 – 12g30 Giáo xứ  Kẻ Sét
10 12g30 – 13g15 Giáo xứ  Thượng Thụy
11 13g15 – 14g00 Giáo xứ  Tân Lạc
12 14g00 – 14g45 Giáo xứ  Cửa Bắc
13 14g45 – 15g30 Giáo xứ  Cổ Nhuế
14 15g30 – 16g00 Thiếu Nhi Giáo xứ
15 16g00 – 17g00 Ca đoàn Thiếu Nhi Thánh lễ 
16 17g00 – 18g00 Ca đoàn Giêrađô Chầu chung
17 18g00 – 19g00 Ca đoàn Giêrađô Thánh lễ 
18 20g00 – 21g00 Ca đoàn theo lịch Thánh lễ

Thái Hà, ngày 15  tháng 01 năm 2023

     Linh mục chính xứ

Giuse Trịnh Ngọc Hiên, C.Ss.R