Đền Đức Mẹ HCG Thái Hà: Chương Trình Hành Hương Kính Đức Mẹ và Thánh Lễ Minh Niên

ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP THÁI HÀ: HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ & THÁNH LỄ MINH NIÊN

XUÂN GIÁP THÌN 2024

THỨ SÁU – 09/02/2024 (30/12 ÂM LỊCH)

05 giờ 30: Thánh Lễ

18 giờ 30: Thánh Lễ

21 giờ 30: Chầu Thánh Thể Tạ Ơn

22 giờ 00: Thánh Lễ Giao Thừa

THỨ BẢY (10/02/2024) – MỒNG MỘT TẾT: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

07 giờ 00: Thánh Lễ

09 giờ 15: Hành Hương Kính Đức Mẹ Minh Niên

10 giờ 00: Thánh Lễ

16 giờ 00: Thánh Lễ

CHÚA NHẬT (11/02/2024) – MỒNG HAI TẾT: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ

07 giờ 00: Thánh Lễ

09 giờ 15: Hành Hương Kính Đức Mẹ Minh Niên

10 giờ 00: Thánh Lễ

16 giờ 00: Thánh Lễ

20 giờ 00: Thánh Lễ

THỨ HAI (12/02/2024) – MỒNG BA TẾT: XIN CHÚA THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

07 giờ 00: Thánh Lễ

09 giờ 15: Hành Hương Kính Đức Mẹ Minh Niên

10 giờ 00: Thánh Lễ (Do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên Chủ Sự)

16 giờ 00: Thánh Lễ

THỨ BA ĐẾN THỨ BẢY – 13/02 – 17/02 MỒNG 3 ĐẾN MỒNG 8 THÁNG GIÊNG

05 giờ 30: : Thánh Lễ

09 giờ 30: : Hành Hương Kính Đức Mẹ

10 giờ 00: Thánh Lễ

Ngày Thứ Bảy (Mồng 8 Tháng Giêng), Do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang Chủ Sự

18 giờ 30: Thánh Lễ

……………

THỨ TƯ LỄ TRO (MỒNG 5 TẾT NGUYÊN ĐÁN) CÓ CÁC THÁNH LỄ

05 giờ 30: : Thánh Lễ

09 giờ 30: : Hành Hương Kính Đức Mẹ

10 giờ 00: Thánh Lễ

18 giờ 30: Thánh Lễ

20 giờ 00: Thánh Lễ