TƯ LIỆU & VĂN KIỆN

Đối với giới đồng tính , Đức Giám Mục Giáo Phận San Jose cho rằng: Chúng ta sẽ không từ chối ban các Bí Tích hay cử hành Nghi Thức Án Táng Công Giáo đối với bất cứ ai.”

Đối với giới đồng tính (LGBT), Đức Giám Mục Giáo Phận San Jose cho rằng: Chúng ta sẽ không từ chối ban các Bí Tích hay cử hành Nghi Thức Án Táng Công Giáo đối với bất cứ ai.” (CnsNews.com) Giáo lý Công Giáo đã có trên 1,900 năm dạy …

Xem thêm