Tuần Cửu Nhật

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Ngày Thứ Tư

NGÀY THỨ TƯ Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / bức chân dung dịu dàng Mẹ / làm cho lòng chúng con đau phiền được vui mừng yên ủi. / Mẹ khác nào cây thánh đã trổ một hoa vẹn tuyền / thơm đủ mọi nhân đức. / Ấy là Chúa …

Xem thêm