Cáo phó Bà cố Anna Đặng Thị Mẫn, thân mẫu cha Đaminh Công và cha Đaminh Vương, C.Ss.R